Йирингли жаррохлик ва қандли диабетнинг жаррохлик асоратлари

Хирургия

Тошкент тиббиет акадмияси кўп тармоқли клиника йирингли жаррохлик ва қандли диабетнинг жаррохлик асоратлари бўлими 50 ўриндан иборат бўлибулардан 45 та ўрин бюджет ва 5 хўжалик хисобидаги ўринни ташкил этади.  Бўлим 8 корпус 6-қаватда жойлашган. Бўлим таркибига кирувчи қабул бўлими 8 корпус 1 қаватида, жаррохликхонаси  7 корпус 2 қаватидажойлашган.  Бўлимдажами  57 ходим фаолият кўрсатади.  Улардан 11 шифокор, 25 хамшира, 21  кичиктиббёт ходимлар. 

 

Бўлимтарихи.

 • Бўлимтарихийиринглижаррохликбўлими 1989 йили2-Тошкентдавлаттиббиёт институтиклиникаситаркибидаочилган. Бўлимбошлиғи бўлиб Исламов МиралишерСадриддиновичишлаган. 
 • ЎзРССВнинг № 597, 28.07.1994 йилдагикароригаасосан Республика йиринглижаррохаликвақандлидиабетнижаррохликасоратларимарказигаасоссолинган. Профессор Бабаджанов Б.Д  марказни 2015 йилгачамарказдиректорилавозимидабошқариб келган. 2015- 2016 йиллардаЖанабаевБахтиерБазарбаевичмарказдиректорибўлибишлаган.
 • ЎзР ССВ нинг № 192 06 2011 йилдагиқарори бўйичамарказ Республика бош муассасахисобланади;
 • 2016 йил 1 апрелдан ТТА кўптамрокликлиника таркибидайиринглижаррохаликвақандлидиабетнижаррохликасоратларибўлимисифатидафаолиятолиббормокда.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЙиринглижаррохликбўлимиТошкенттиббиетакадемиясиумумийваболаларжаррохликкафедрасиукувбазасихисобланади.  Булимгакеладиганталабалар 1-2-3 боскичталабалри.  Булимдаасосанқандли диабет фонидакечувчийирингликасалликлар (диабетик ганрена, флегмоналар), упкайиринглидеструктиввакоринбушлигийирингликасалликларибиланкасалланганбеморлардаволанади. Хозиргипайтдабулимдабуларга узок муддатли артерия ичи катетер терапияси (ДВАКТ), диабетик корасонлардаАнгиоплатика, оеклардатянчфункциясинисакловчижаррохликамалиетлариолибборилмокда.

ТМА кўптармоқли клиник йиринглижаррохликвақандлидиабетнингжаррохликасоратларибўлимидаТошкенттиббиётакадемиясидаволашфакультети «Умумийваболалархирургиясикафедраси» жойлащганбўлиб шу кафедра ўқувбазасихисбланади. Кафедрага2013 йилмай ойиданбошлабкафедрамудиритиббиётфанларидоктори, профессорОхунов Алишер Орипович раҳбарликқилмоқда.

1995–2013йй. тиббиётфанларидоктори, профессор БахтиёрДусчанбаевич Бабаджанов, 1990 йилтиббиётфанлардоктори, 1991 йилдан профессор, 1994 йилданЎзРес ССВ йиринглижаррохликвақандли диабет асоратлари республика хирургия марказидиректори.

Жанабаев Бахтиер Базарбаевич. Тошкент тиббиет академияси кўптармоқли клиника йирингли жаррохлик ва қандли диабетнинг жаррохлик асоратлари бўлими мудири

Йирингли жаррохлик  бўлими  фаолияти тўғрисидаги

 1. Бўлимнинг фаолияти Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, минтақа соғлиқни сақлаш бошқармасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига, Тошкент тиббиет академияси кўп тармоқликлиника бош врачининг қарорларига, ушбу Низомга, таъсис ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
 2. Йирингли жаррохлик бўлими ТМА кўп тармоқли клинканинг таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

- йирингли жаррохлик касалликларига чалинган беморларга  шошилинч ва режали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишга мўлжалланган.

- йирингли жаррохлик бўлими қуввати – талабдан ва тиббиёт муассасасининг қувватидан келиб чиққан ҳолда  белгиланади.

 1. Бўлимнинг тузилмаси ҳамда тиббиёт ходимлари ва бошқа ходимларнинг штатдаги сони тавсия қилинадиган штат нормативлари ҳисобга олинган ҳолда олиб бориладиган даволаш-диагностика ишлари ҳажмидан ва хизмат кўрсатиладиган аҳоли сонидан келиб чиқиб таркибида бўлим ташкил этилган тиббиёт ташкилоти раҳбари томонидан белгиланади.
 2. Бўлимда битта врач-жаррохнинг кечаю кундуз навбатчилик қилиши таъминланади.

Бўлимнинг вазифалари

 1. Қорин бўшлиғи, тери, суяк-мускул тизими йирингли касалликларига чалинган беморларга ихтисослаштирилган шошилинч ва режали, консерватив ва оператив тиббий ёрдам кўрсатиш.

2.Клиниканинг  ихтисослаштирилган бўлимлари врачларига йирингли касалликлар диганостикаси ва даволашида  маслаҳат бериш.

 1. Беморларни текшириш, ташхис қўйиш ва даволашда параклиник бўлимлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш ва узвийликни таъминлаш.
 2. Тиббиёт ташкилотининг бактериология лабораторияси билан биргаликда бактерияларга қарши препарталарга штаммларнинг сезувчанлигига ўзгаришларини аниқлаш мақсадида йирингли касалликлар микробли флораси қўзғатувчиларини мониторлаштиришни ташкил этиш ва амалга ошириш.
 3. Йирингли-яллиғланиш касалликларини дифференциялаштирилган замонавий даволаш усулларини ўзлаштириш ва ушбу усулларни вилоятлар миқиёсида жорий этиш.
 4. Жаррохлик бўлимлар билан биргаликда йирингли асоратларнинг ҳар бир ҳолатида, шунингдек, инъекциядан кейинги йирингли асоратлар ҳолатларини ўрганиш, уларни рўйхатдан ўтказилишини таъминлаш, беморларда йирингли асоратларнинг ҳар бир ҳолатини эпидемиологик текшириш ва уларнинг олдини олиш чора тадбирларини ишлаб чиқиш.
 5. Ҳисобга олиш ва ҳисобот ҳужжатларини юритиш, белгиланган тартибда фаолият тўғрисидаги ҳисоботларни тақдим этиш, юритилиши қонунчиликда назарда тутилган регистрлар учун маълумотлар тўплаш.

Йирингли жаррохлик касалликлари билан касалланган беморларни шифохонага ётқизиш бўйича кўрсатмалар

 • юмшоқ тўқималарнинг лимфангаит ва лимфаденит билан кечувчи йирингли жараёнлари;
 • сарамас яллиғланишининг флегмоноз ва гангреноз шакллари;
 • йирингли мастит;
 • клостридиал ва ноклостридиал анаэроб инфекция;
 • қорин бўшлиғининг қолдиқ йирингли касалликлари;
 • ўткир парапроктит;
 • думғаза кистасининг йирингли яллиғланиши;
 • қорин орти сохаси флегмоналари, шу жумладан тос сохаси флегмонлари;
 • ўткир остеомиелит;
 • юмшоқ тўқималар флегмонлари;
 • қўл-оёқ гангренаси;
 • йирингли ялиғланиш билан кечувчи ички ва ташқи ичак оқма яралар;
 • юмшоқ тўқималар карбункули;
 • ўпка ва плевранинг йирингли-деструктив касалликлари;
 • оёқнинг диабетик гангренаси, қандли диабет ҳолатида йирингли некротик каслликлар;
 • оёқнинг йирингли трофик яралари;
 • ётоқ яра.

 

 

Бўлимда қилинаетган илмий ишлар:

 1. «Морфологические обоснование генереализации инфекции при различных формах гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей на фоне сахарного диабета».
 2. «Разроботка и оценка эффективности анатомических резекций костей голени при диабетической гангрене нижних конечностей».
 3. «Оптимизация малоинвазивных методов лечения при диабетической гангрене нижних конечностей».
 4. «Морфологическая оценка эфффективности Вакум тероапии у больных с абсцессом легких на фоне сахарного диабета»
 5. «Особенности диагностка и лечения гнойно деструктивных заболеваний лекгих у больных перенесших COVID-19».

МУТАХАССИСЛАР